Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Václav Novotný obchodní podnik

IČ: 49631233 DIČ: CZ25706200016 


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Novotný Václav obchodní podnik a zákazníka při dodávkách kancelářského zboží, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží na základě objednávky zákazníka. 2. Zákazník vystavením objednávky dle článku II. akceptuje všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené společností Novotný Václav obchodní podnik. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, jsou pro obě strany závazné, pokud v jednotlivé kupní smlouvě není stanoveno jinak. 3. Společnost Novotný Václavobchodní podnik si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit. 4. Veškeré vztahy mezi společností Novotný Václav obchodní podnik a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 

II. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Objednávka může být zákazníkem společnosti Novotný Václav obchodní podnik  zaslána e-mailem, faxem, doručena poštou, zaslána prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese www.papirnovotny.cz nebo podána telefonicky na některém telefonním čísle společnosti Novotný Václav obchodní podnik 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce následující údaje: a) Identifikační údaje – název společnosti, sídlo společnosti, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu). b) Objednací číslo zboží a jeho popis. c) Množství objednaného zboží. d) Adresu místa dodání zboží, není-li stejná se sídlem společnosti. e) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zákazníka. f) Jméno a příjmení osoby oprávněné převzít dodávané zboží. 3. Jestliže objednávka nebude obsahovat údaje dle předchozího bodu, bude považována za neúplnou. Pracovníci obchodního oddělení společnosti Novotný Václav obchodní podnik  se pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k doplnění objednávky. Okamžikem doručení upřesňujících údajů se objednávka považuje za úplnou. 4. Po doručení objednávky je společnost Novotný Václav obchodní podnik povinna zjistit, zda má požadované zboží na skladě. Jestliže toto zboží není na skladě nebo není na skladě v dostatečném množství, kontaktují pracovníci obchodního oddělení společnosti Novotný Václav obchodní podnik zákazníka a nabídnou alternativní plnění. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová kupní smlouva, dílčí objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena bude určena podle aktuálního katalogu společnosti Novotný Václav obchodní podnik SpolečnostNovotný Václav obchodní podnik doručí zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. 2. Společnost Novotný Václav obchodní podnik si vyhrazuje právo upravit cenu zboží proti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných změn cen od svých dodavatelů. Společnost Novotný Václav obchodní podnik bude o této skutečnosti zákazníka vhodným způsobem informovat. 3. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Novotný Václav obchodní podnik dle článku II. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky společností Novotný Václav obchodní podnik, kupní smlouva vzniká okamžikem dodání zboží zákazníkovi. 4. Místem plnění je dodací adresa uvedená na objednávce zákazníkem. 5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Novotný Václav obchodní podnik uvedeného na daňovém dokladu nebo v hotovosti při převzetí zboží. 6. Při bezhotovostním převodu se kupní cena považuje za zaplacenou dnem připsání na účet společnosti Novotný Václav obchodní podnik 7. Dokladem při platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad vystavený společností Novotný Václav obchodní podnik 8. Zákazník nabývá vlastnické právo na dodané zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

IV. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Společnost Novotný Václav obchodní podnik dodá objednané zboží ke kterému bude připočtené poštovné dle ceníku dopravce. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno jestliže se jedná o částečné plnění objednávky. 2. Není-li mezi společností Novotný Václav obchodní podnik dohodnuto jinak, dodá společnost Novotný Václav obchodní podnikzákazníkovi objednané zboží nejpozději následující pracovní den od převzetí objednávky, je-li doručena v pracovní dny nejpozději do 12.00 hodin. 3. Nadstandardní zboží dodá společnost Novotný Václav obchodní podnik ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě v závislosti na charakteru výroby. 4. Společnost Novotný Václav obchodní podnik vystaví zákazníkovi fakturu – daňový doklad, kterou zákazníkovi předá při dodání zboží. Faktura slouží zároveň jako dodací listZákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží fakturu podepsat a potvrdit tím převzetí zboží. Jestliže tak neučiní je prodávající oprávněn odmítnout zásilku zboží kupujícímu předat. 5. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnostNovotný Václav obchodní podnik o jakékoliv změně místa dodání nebo oprávněné osoby k převzetí zboží. SpolečnostNovotný Václav obchodní podnik neodpovídá za škodu způsobenou povinností zákazníka podle tohoto bodu. 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 7. Faktura – daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje: a) Označení a evidenční číslo faktury. b) Název, sídlo, IČO, DIČ, prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku. c) Bankovní spojení prodávajícího. d) Datum splatnosti kupní ceny. e) Popis dodaného zboží a jeho množství. f) Cenu bez DPH, DPH, celkovou částku k úhradě. 8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti společnosti Novotný Václav obchodní podnik prokazatelným způsobem fakturu vrátit, jestliže obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-li na faktuře některé údaje. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen specifikovat vady, které podle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že faktura je skutečně vystavena chybně, vystaví společnost Novotný Václav obchodní podnik zákazníkovi fakturu novou. 9. Povinnost zákazníka uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, mimo případu, kdy vada faktury spočívá v nesprávné výši kupní ceny. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury zákazníkovi. 

V. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA 

1.Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout zboží. Vady množství a zjevné vady zboží je zákazník povinen písemně reklamovat ihned, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat a uvést jak se projevují. 2. Zákazník má právo zjevně nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu vrátit do 14 dnů ode dne dodání zboží, v případě občerstvení do 24 hodin. Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu. Právo odstoupit od kupní smlouvy nemá zákazník také tehdy, je-li dodané zboží upraveno podle přání zákazníka, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Pokud zákazník vrací zboží ve 14denní lhůtě prosíme zboží zaslat rovnou na DOBÍRKU (tzn. cena produktu) na adresu Kancelářské potřeby Novotný, Sokolovská 274/504, Praha 9 190 00, takto se Vám peníze vrátí mnohem rychleji, než kdybychom to řešili převodem. 3. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit písemně u společnosti Novotný Václav obchodní podnik nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen vrátit zboží v originálním obalu poškozeného pouze v nezbytně nutné míře pro prohlédnutí zboží. 4. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta společností Novotný Václav obchodní podnik záruční doba stanovená zákonem. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží z katalogu společnosti Novotný Václav obchodní podnik Pro dodávky nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu, se tyto podmínky použijí v případech, kdy nejsou mezi společností Novotný Václav obchodní podnik a zákazníkem sjednány individuální podmínky. 2. Písemnou dohodou mezi společností Novotný Václav obchodní podnik a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo užití všeobecných obchodních podmínek vyloučeno. 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2010